Rok 1930 do 1999

Koło Miejskie PTTK w Skoczowie
Daty - fakty - ludzie

Tadeusz TOBIASIEWICZ

 

Skoczowianie uprawiali turystykę w Beskidzie Śląskim, wtedy jeszcze nie podzielonym granicą, już przed pierwszą Wojną Światową. Turyści wywodzili się przede wszystkim z kręgów nauczycielstwa i ludzi wolnych zawodów. Trzeba zaznaczyć, że wtedy istniała już w Cieszynie zorganizowana turystyka niemiecka a także i polska. Istniało bowiem od 1910r. Polskie Towarzystwo Turystyczne „Beskid Śląski” a w górach były już schroniska.
          Latem 1922 roku w otwarciu i poświęceniu schroniska PTT na Stożku uczestniczyła duża grupa Skoczowian, która wpierw pociągiem do Ustronia a potem dalej pieszo, udała się na te uroczystości.
          W październiku 1929r w schronisku na Równicy spotkali się - trochę przypadkowo - turyści ze Skoczowa. Byli tam m.i. dr Kisza - Adwokat, mgr Olszak - aptekarz, dyr. Banku Buczkowski, nauczyciel Krpec, hurtownik Jamroz i A. Michalski. Właśnie tam, w schronisku na Równicy postanowili założyć Koło Polskiego Towarzystwa Tatrzańskiego w Skoczowie.
          Następne spotkanie osób - założycieli odbyło się w styczniu 1930 roku i wtedy uchwalono, że Walne - Założycielskie zebranie Koła PTT w Skoczowie, odbędzie się w kwietniu 1930 roku, i od tego czasu zaczęła się historia Koła. Historia w której daty, fakty i ludzie świadczą o ciągłym istnieniu Koła. Koło istnieje do dzisiaj a jego 70-letnią już działalność rozpoczął Zarząd w następującym składzie : prezes dr Karol Kisza, wiceprezes mgr Franciszek Olszak, członkowie Zarządu : Paweł Tendera, Jerzy Wojnar, Aleksander Krpec, Władysław Jamroz, Jan Buzek i Antoni Michalski.

Poniżej niektóre wybrane, ważniejsze dane z historii Koła.
1930 - Pierwsza wycieczka grupowa członków Koła w Tatry.
1931 - Do Koła należy już 312 członków.
 -  Wycieczka w Tatry.
 -  Wycieczka na Kozubową na Zaolziu.
1932 - Wyznakowanie przez członków Koła nowego szlaku turystycznego  Brenna – Szczyrk.
 - Członkiem Zarządu Koła zostaje literat i nauczyciel Gustaw Morcinek. - Wycieczka w Tatry Słowackie.
 - Wycieczka w słowacką Polhorę i Orawski Podzamok.
15.05.1933 - Założono sekcję narciarską, której kierownikiem zostaje Antoni Michalski  Zrzeszająca 52 członków sekcja zostaje  zarejestrowana po numerem 165 w Polski Związku Narciarskim jako SN PTT.
1933 - Wyznakowano nowy szlak turystyczny Brenna - Przełęcz Salmopolska.
1934 - Koło organizuje dla członków wycieczki turystyczne górskie od Lysej Hory  na Zaolziu po Tatry.
 - Wybudowano na Kaplicówce w Skoczowie skocznie narciarską z dużym, drewnianym rozbiegiem.
26.12.1934 - Konkurs skoków o puchar na otwarcie skoczni na Kaplicówce. Konkurs wygrał Karol Hajek z SN PTT.
Styczeń 1934 - Na Kaplicówce zawody narciarskie w kombinacji norweskiej.
1938 - Budowa dwóch skoczni narciarskich w Brennej: na Zorąbkach i na przeciw kościoła.
1934-1939 - Członkowie SN PTT biorą udział w zawodach narciarskich w Skoczowie, Brennej, na Błatniej, w Wiśle, Szczyrku, Istebnej, na   Stożku... .   Najbardziej aktywni to Antoni Michalski, bracia Antoni i Karol Hajkowie, Rudolf Śliwka, Kubaczka, Kosowski, Stobik, Jan Burek,  Walter Nardelli.   Pierwszą w Kole Odznakę za sprawność narciarską zdobył w sezonie 1934/35 A. Michalski. Sekcja posiadała później   instruktora narciarskiego,   którym był W. Nardelli, a przodownikami GON byli K. Hajek, J. Burek i R. Śliwka.
1934-1939 - W tych latach uprawiano powszechnie turystykę górską tak letnią jak  i zimową.
 - Koło uzyskuje uprawnienia na zniżki kolejowe i autobusowe dla swych członków.
 - Korzystano z uprawnień wynikających z członkostwa PTT, co pozwalało za okazaniem legitymacji - na turystykę poza granicą polsko –czechosłowacką.
1938 - Przyłączenie Zaolzia do Polski, wzmogło ruch turystyczny w górach całego Beskidu Śląskiego.
11.08.1937 - Kupno parceli na szczycie Starego Gronia w Brennej o pow. 2,4 ha, z przeznaczeniem pod budowę schroniska turystycznego.
1.09.1939 - Wybuch II Wojny Światowej przekreślił ambitne plany. Przepadł dorobek  Koła, ginie dokumentacja. Zamarła działalność   turystyczna a część działaczy dostała się do obozów hitlerowskich.
1945-1946 - Powracają z wojny dawni działacze. Nieśmiało zaczyna się indywidualny ruch turystyczny, a nauczyciele znów, jak dawniej  prowadzą dzieci szkolne w góry Beskidu Śląskiego i Żywieckiego, napotykając  niejednokrotnie zdewastowane lub spalone schroniska.
1946-1948 - Dawni działacze F.Olszak, W.Jamroz, K.Kisza, K.Urbańczyk, wraz z grupą nowych turystów, jak bracia Burjanowie,   dr O.Landsberger, E.Biszorski, K.Janicki i inni zaczynają organizować turystykę. Chodzą w góry Indywidualnie, grupowo lub razem z  Cieszyniakami już zorganizowanymi   w PTT.
10.03.1948 - Reaktywowanie Koła PTT. Pierwszy powojenny Zarząd to:
  prezes Wojciech Burian, sekretarz Karol Urbańczyk, skarbnik Władysław Jamroz, gospodarz Jerzy Pustówka, członek Zarządu: Alfons  Cyganek. Komisja Rewizyjna: przewodn. Karol Kisza, członkowie Franciszek Olszak  i Franciszek Rychlicki.
 - Koło liczy 46 członków.
1948-1950 - Koło ogłasza drukiem roczne plany wycieczek w Beskidy, Pieniny i Tatry i  realizuje je.
 - Odnowiono szlaki turystyczne Brenna - Przełęcz Salmopolska  i Brenna - Przeł. Skałka.
17.12.1950 - Następuje zjednoczenie ruchu turystycznego. W miejsce PTT i PTK powstaje Polskie Towarzystwo Turystyczno – Krajoznawcze.
Paźdz.1950 - Pierwsze „pieczenie barana na rożnie” na Starym Groniu w Brennej. Inicjatorem tego zwyczaju jest dr O.Landsberger.
1951 - To rok zupełnego rozkładu Koła. Prezes Burian wyprowadza się ze Skoczowa. Niektórzy starzy działacze nie podjęli współpracy, gdy  prezesem „z nakazu” został człowiek, który nigdy nie chodził w góry i nie był członkiem Koła.
7-10.02.1952 - W I Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim z metą w Poroninie, odbytym na na trasach Beskidów, Gorców, Pienin, Podhala i Tatr,  wśród 3 tys. uczestników było 3 Skoczowian: E.Biszorski, T.Tobiasiewicz i Józef Gańczarczyk.
3.06.1952 - E.Biszorski, dr Landsberger i K.Janicki po poufnej rozmowie z prezesem Oddziału w Cieszynie Karolem Kaletą postanawiają zwołać  nadzwyczajne walne zebranie, które wybiera nowe władze Koła PTTK w składzie: 
Edward Biszorski - prezes, dr Otton Landsberger v-ce prezes, Karol Urbańczyk - sekretarz, Tadeusz Tobiasiewicz - skarbnik, oraz Karol Janicki, Erwin Gaszczyk i Zofia Tomanek – członkowie zarządu.
1952 - E.Biszorski i E.Gaszczyk opracowują szlaki turystyczne Skoczów - Równica, Skoczów - Łazek  (Błatnia) oraz Stary Groń - Wisła, za co  otrzymują list pochwalny z Zarz. Gł. PTTK.
 - Rozwija się na dużą skalę ruch turystyczny. Zorganizowano 20 wycieczek letnich od Sudetów po Tatry i 8 zimowych w Beskidy.
31.12.1952 - Koło liczy 120 członków.
12-15.02.1953  - W II Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim w Beskidzie Śląskim i Żywieckim z metą w Wiśle bierze udział drużyna w składzie:
  E.Biszorski, E.Gaszczyk, Józef Klimek, K.Janicki, Józef Pelar i T.Tobiasiewicz.
 - Wyznakowano  3 nowe szlaki turystyczne ( patrz j.w. ), odnowiono szlaki turystyczne w rejonie Brennej.
 - Pierwsze prace znakarskie prowadził E.Biszorski, później Piotr Czyż, T.Tobiasiewicz, W.Hamerlok, B.Czech a przede wszystkim przez wszystkie późniejsze lata Jerzy Kozieł.
17-19.09. 1953 - Drużyna w składzie W.Hamerlok, Roman Bojda, Henryk Faruga i Dominik Krejza bierze udział w I Ogólnopolskim Rajdzie  Turystycznym w Sudetach.
1953-1956 -  Bardzo silnie rozwija się turystyka autokarowa. Motorem działania i organizatorem jest Władysław Hamerlok. Wyjazdy  organizowane są do Krakowa, Jury Krakowsko - Częstochowskiej, Zamków Dolnego Śląska, w Pieniny i do Ziemi Kłodzkiej.
2-5.02.1954 - Udział w III Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim w Sudetach. Drużyna w składzie: E.Biszorski, K.Janicki, E.Gaszczyk, J.Klimek, A.Hajek.
1954 - powstaje sekcja kolarska, którą kieruje nauczyciel Jan Broda. Uczestnicy zwiedzają rokrocznie interesujące regiony Polski: Mazury, Ziemię Świętokrzyską, Szczecińską, Lubelszczyznę, Jurę Krak.-Czestochowską, Zielonogórskie i inne.
 - Powstaje sekcja kajakowa, którą kieruje Karol Kowalski. Zbudował on 3 kajaki, t.zw. blaszaki. Uruchomił wypożyczalnię kajaków na Wiśle.  Już jednak wcześniej K.Janicki spływał wodami Warmii, Mazur i Suwalszczyzny. Potem sekcja organizowała spływy Wisłą do Sandomierza,  Brdą, Dunajcem, Sołą, Krutynią itd. Wycieczki te prowadzili  K.Janicki, K.Kowalski, T.Tobiasiewicz, Tadeusz Karch i inni.
 - E.Biszorski, K.Janicki i E.Gaszczyk uzyskują nominacje na przodowników GOT i GON, a J.Broda i ks.Kalfas na przodowników GOT.
2-3.10.1954 - Odbył się Okręgowy Rajd Nocny. Obsługę trasy nr 7 ze Skoczowa, tak na punktach etapowych wykonywali: E.Biszorski,  W.Burian, A.Michalski, K.Janicki i T.Tobiasiewicz. W rajdzie udział wzięła drużyna w składzie:  E.Rencarz, Tadeusz Kurzok, Czaputa,  Piotr Czyż i Karol Baszczyński.
28.11.1954 - Delegowany przez Koło Piotr Czyż ukończył pozytywnie kurs ratowników GOPR. Później był zawodowym ratownikiem.
12.02.1955 - Pierwszy Bal Turystyczny PTTK w Skoczowie. Organizacja spoczywała w rękach: E.Biszorskiego, Bogusława Niemca  (nowy w-ce prezes) i Teo Blattana (kier. sekcji imprez). Wielki sukces!
27.03-3.04 1955 - I Ogólnopolski Narciarski Rajd Wysokogórski w Tatrach. Drużyna w składzie: E.Biszorski, K.Janicki, K.Pietor, A.Hajek i   J.Gabryś
1955 - Powstają, uruchomione przez Koło PTTK 6 stacji turystycznych na Starym Groniu, w Jatnym, Hołcynie i na Orłowej. Największy udział  w ich powstaniu mieli: E.Biszorski, B.Niemiec, T.Blattan i K.Janicki.
26-29.05 1955  - Pierwszy raz drużyna PTTK bierze udział w Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu, w składzie: K.Kowalski, Marek, Sajdok, Kuboszek, Broda, Czakon.
31.12.1955 - Koło liczy 150 członków.
8-15.04.1956 - II Ogólnopolski Narciarski Rajd Wysokogórski w Tatrach. Drużyna w składzie: E.Biszorski, K.Janicki, K.Pietor, J.Klimek, E.Rencarz, J.Pelar.
19-21.05.1956 - Karol Kowalski z drużyną zajmuje II miejsce w Ogólnopolskim Międzynarodowym Spływie Kajakowym na Dunajcu.
1956 - Krystyna Baszczyńska, później Pilorzowa objęła funkcję skarbnika Koła i prowadzi ją nadal.
 - Oddano do użytku stację turystyczną w Brennej Centrum, w szkole podstawowej.
5.09.1956 - Wniosek Koła uzyskał pozytywną opinię Zarz. Gł. PTTK i można było wyznakować nowy szlak turystyczny z Brennej - Doliną Hołcyny - na Kotarz. Znakowali: E.Biszorski i T.Tobiasiewicz.
28.02-3.03. 1957 - Jubileuszowy Ogólnopolski Rajd Narciarski: Rytro - Prehyba - Krościenko - Łapsze - Zakopane. Udział: E.Biszorski,   K.Janicki,E.Rencarz.
Maj.1957 - Drużyna K.Kowalskiego zajmuje IV miejsce na Ogólnopolskim Spływie Kajakowym na Dunajcu.
8.08.1957 - Po długich staraniach Koło uzyskuje własny lokal w Rynku w Skoczowie. Pierwszą świetlicową została Eleonora Sikorowska.
16-26.8.1957 - „Dyplom z wyróżnieniem” otrzymuje Koło za udział w Rajdzie Przyjaźni w Bieszczadach. Drużyna w składzie: T.Kurzok (kier.),  K.Baszczyński, T.Karch, J.Kozieł, J.Szyndler, St.Bisok stanowiła pierwszą grupę skoczowskich turystów penetrujących tę grupę górską.  Wobec braku wyznakowanych szlaków turystycznych, posługiwano się kopią map wojskowych i kompasem.
1957 - W urządzonym lokalu Koła, zostaje uruchomiona: wypożyczalnia sprzętu turystycznego oraz wypożyczalnia map, przewodników i książek turystycznych.
 - Decyzją władz wprowadzono Karty Turystyczne, które ułatwiały turystykę w wybranych, przygranicznych regionach Czechosłowacji. Koledzy E.Biszorski, A.Badura, B.Czech, W.Hamerlok - byli dzięki temu pierwszy raz po wojnie w Tatrach Słowackich.
 - Uprawnienia przodownika GOT i GON uzyskał Tadeusz Tobiasiewicz.
 - Utworzono sekcję motorową.
28.11.1957 - Kierownikiem sekcji górskiej wybrano doskonałego turystę Jerzego Kozła.
1958 - Pierwsze w Polsce Duże Złote GON zdobywają Edward Biszorski (nr 1)  i Karol Janicki (nr 2).
1958 - Rozpoczął organizowanie wycieczek nizinnych po okolicach Skoczowa, powiatu i Jurze Krak.-Częstochowskiej ks.prof.Tadeusz Kolcek,  który później uzyskał uprawnienia przodownika OTP.
1959 - Przy wsparciu finansowym Oddziału PTTK w Cieszynie zakupiono telewizor „Belweder”, który jako jeden z pierwszych w Skoczowie udostępniono w świetlicy Koła ogółu społeczeństwa. Programy telewizyjne cieszyły się zawsze wielkim zainteresowaniem.
28.02.1960 - Organizujemy oficjalnie I Zawody Narciarskie o Puchar Starego Gronia w w Brennej.
20-25.02 1961 - W I Ogólnopolskim Bieszczadzkim Rajdzie Narciarskim wzięła udział wzięła drużyna w składzie: K.Janicki, K.Pietor, B.Czech.
26.01.1962 - Po wieloletnim, pełnym sukcesów prezesowaniu, rezygnuje z tego stanowiska Edward Biszorski. Nowym prezesem zostaje Tadeusz Tobiasiewicz.
 - Gospodarzem Koła zostaje Leopold Wróbel.
 - Rozpoczynamy stałą ekspozycję t.zw. „Okno na Świat”. Pocztówki przeważnie przygotowywał z własnych zbiorów T.Tobiasiewicz a graficznie opracowywał „Okno” Tadeusz Pońc.
7.10.1962 - 1000 uczestników na imprezie „Pieczenie Barana na rożnie” na Starym Groniu w Brennej.
22.09.1963 - Organizujemy po raz pierwszy „Pieczenie Baran” w Brennej – Jatnym, w którym uczestniczyło ok. 2000 osób. Sprawną   organizację zapewnili T.Blattan, L.Wróbel, B.Czech, K.Pietor i inni.
18.01.1964 -  Organizujemy X Jubileuszowy  Bal Turystyczny
23.02.1964 -  Zorganizowaliśmy V Jubileuszowe Zawody Narciarskie o Puchar Starego Gronia. Do tej pory puchar zdobywali skoczowianie:
  1960  Roman Krzywoń
  1961  Edward Rencarz
  1962  Bogusław Pustówka
  1963  Kazimierz Firuzek
  1964  Jerzy Oskar Malik
  Po raz pierwszy startowały w tym roku kobiety. Wygrała Maria Ciemała  z Cieszyna.
Sierp.1964 - Wycieczka szkoleniowa w czeskie Karkonosze.
1964 - Utworzono sekcję opieki nad zabytkami, którą kieruje E.Biszorski.
25-28.02. 1965 - W Ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim Włókniarzy bierze udział drużyna w składzie: K.Janicki, T.Tobiasiewicz, E.Rencarz,  M.Heczko.
1965 - Koło przyjęło znak głowy baraniej jako znak herbowy, umieszczany na drukach, kopertach.
 - Zdobywamy II miejsce ( I nie przyznano ) w konkursie na fotogazetkę, ogłoszonym przez Zarząd Główny PTTK.
1966 - Nietypowa zima, wiosna w lutym. W ogólnopolskim Rajdzie Narciarskim  „Beskidy 66” idzie bez nart ( ! ) drużyna w składzie: T.Tobiasiewicz,  Krystyna i Edw. Rencarzowie, T. I M. Heczkowie, K.Pietor, B.Czech, Kadela.
 - Uprawnienia przodownika GOT uzyskuje Jerzy Kozieł na teren Beskidu Zachodniego i Tatr Polskich.
 - Założono sekcję fotograficzną. Wiele pracy wniósł w jej działalność Józef Gabryś.
25.06.1966 - Obecny rok - to rok Milenium Polski. Na wniosek Zarz.Okr. PTTK Wrocław w noc Świętojańską palą się ogniska na wszystkich  szczytach Gór polskich. My palimy ognisko na Starym Groniu, przy udziale ok. 20 członków Koła.
18.09.1966 - Około 5000 uczestników na „Pieczeniu Barana” na polanie pod Cisowym w Brennej - stacja turystyczna Romana Iskrzyckiego. Nad prawidłową organizacja czuwali przede wszystkim T.Blattan, B.Niemiec, B.Czech, K.Pietor.
1967 - Prezesem Koła zostaje wybrany działacz i turysta Bronisław Czech.
- Zarząd Koła uchwala nadanie Edwardowi Biszorskiemu tytułu Honorowego Prezesa Koła w Skoczowie.
12.02.1967 - W I Wojewódzkich Zawodach Narciarskich Przodowników GON K.Janicki III m, T.Tobiasiewicz V m, E.Rencarz VII m.
19.02.1967 - W zawodach narciarskich w Puchar Katowic Leon Krużołek zajmuje II m.
maj 1967 - Pod kierunkiem J.Kozła wyznakowano szlak turystyczny do starego grodziska w Skoczowie – Międzyświeciu do „Piekiełka”.
29.05.1967 - Ogłoszono wyniki współzawodnictwa za rok 1966 - Koło zajęło I m wśród Kół Oddziału PTTK Cieszyn.
24.06.1967 - Z okazji 700 lecia Skoczowa rozpalono o północy ogniska sobótkowe na Starym Groniu, a także Kaplicówce, Wiślicy i Pogórzu.
1.02.1968 - Zorganizowano dla młodzieży szkolnej zawody narciarskie o mistrzostwo Skoczowa. Startowało 300 uczestników. Cała organizacja spoczywała w w rękach L.Krużołka.
26.06.1969 - Zmarł mgr Franciszek Olszak - założyciel Koła i przedwojenny wice prezes.
19.09.1969 - 60-lecie Oddz. PTTK w Cieszynie. E.Biszorski otrzymał „Złotą Odznakę Zasłużonego dla wojew. Katowickiego”. Srebrne Odznaki   PTTK otrzymali:  B.Niemiec, B.Czech, K.Kowalski, K.Pietor, L.Wróbel, T.Tobiasiewicz.
28.09.1969 - Po raz  pierwszy zorganizowano „Pieczenie Barana” na Kaplicówce w Skoczowie.
22.02.1970 - X Jubileuszowe Zawody Narciarskie o Puchar Starego Gronia. Rekordowa ilość zawodników: 170. Wygrali: seniorzy: Józef   Gomola (TKKF Wisła), juniorzy: Bogdan Rusin (Skoczów), kobiety: Krystyna Jarocka (Katowice). Organizatorzy: K.Pietor,  L.Krużołek, J.Pelar,  J.Kozieł, T.Pońc, B.Czech,T.Tobiasiewicz.
17.05.1970 - Nowość w kalendarzu imprez: smażenie jajecznicy na rozpoczęcie sezonu, na Orłowej - przy szerokim udziale członków.
10-14.06. 1970  - Z okazji 40-lecia Koła, zorganizowano IX Okręgowy Rajd Górski, Kolarski i Motorowy z metą w Skoczowie. W komitecie   honorowym: E.Biszorski, w Komitecie Organizacyjnym m.i. B.Czech, B.Niemiec.
21.11.1970 - Uroczysta Akademia z okazji 40-lecia Koła. Srebrne Odznaki PTTK otrzymali: Krystyna Pilorz, K.Janicki, E.Rencarz, J.Kozieł, J.Gabryś.
01.01.1971 - Nową Świetlicową jest Elżbieta Filipek. Jej długoletnia poprzedniczka Maria Blattan zrezygnowała z uwagi na nadmiar
obowiązków rodzinnych.
Marzec 1971 - Zorganizowaliśmy zawody narciarskie dla młodzieży szkolnej na Kaplicówce, w których uczestniczyło 150 zawodników.
24.10.1971 - Wycieczka autokarowa szkoleniowo - krajoznawcza dla aktywu na trasie Skoczów - Wisła - Koniaków - Laliki - Zwardoń - Jeleśnia  – Skoczów,  40 uczestników.
15.06.1972 - Wycieczka szkoleniowa na Babią Górę,  22 uczestników.
12-13.8.1972 - Spływ kajakowy „3 Zapór” na Sole. Pod kierunkiem T.Kowalskiego płyną: Kadela, Piotruszkowie, Tobiasiewiczowie.
24.09.1972 - Po kilku latach z imprezą „pieczenia barana” wracamy ze skoczowskiej Kaplicówki na Stary Groń.
30.09-01.10.1972  - Wycieczka autokarowa szkoleniowo - krajoznawcza na trasie: Skoczów - Paczków - Kłodzko - Polanica - Międzygórze -  Góry Stołowe - Otmuchów, 45 uczestników. Trasy wycieczek autokarowych dla działaczy i sympatyków Koła opracowywał i wycieczki   prowadził Tadeusz Tobiasiewicz.
08.10.1972 - Uroczystości 50 lecia schroniska na Stożku. Na czele z E.Biszorskim bierze udział 25 członków. Razem z nami idzie pisarka Maria Wardasówna i Antoni Michalski.
11.02.1973 - XII Zawody Narciarskie o „Puchar Starego Gronia”. Po raz pierwszy wręczono złote, srebrne i brązowe medale. W miejscowej odlewni wykonali je J.Kozieł i J.Gabryś. Złoty medal zdobył Kazimierz Zubek  z Cieszyna.
03.03.1973 - Szkolne zawody narciarskie o mistrzostwo Skoczowa, odbyły się ostatni raz na stoku Kaplicówki od strony miasta. Mimo naszego  protestu, ta część została bezmyślnie przeznaczona po zabudowę.
13.05.1973 - Początek sezonu turystycznego - smażenie jajecznicy na Starym Groniu.
7-10.6.1973 - W 100-lecie turystyki górskiej w Polsce - nasza drużyna pod kier.J.Kozła i U.Baron przeszła Gorce i Tatry Zachodnie,   uczestnicząc w Jubileuszowych  Wędrówkach Górskich. Poza nimi udział wzięli : E.Biszorski, J.Gabryś, K.Pietor, B.Wukelicz.
1973 - J.Kozieł odnowił znaki szlaków turystycznych: Równica - Orłowa - Trzy Kopce Wiślańskie; Głębce - Stożek - Wisła Dziechcinka; Ustroń -  Poniwiec - Czantoria Wielka - Wisła Jawornik.
27.11.1973 - Z okazji 100-lecia turystyki górskiej, przew. Komisji Górskiej Zarządu Głównego PTTK w Krakowie Władysław Krygowski wręczył honorowe odznaki przodowników górskich: E.Biszorskiemu i K.Janickiemu.
1.12.1973 - Z tej samej okazji prezes B.Czech otrzymał odznakę „Zasłużony dla województwa katowickiego”.
24.06.1974 - Mimo fatalnej pogody rozpaliliśmy ognisko sobótkowe na Starym Groniu.
13.09.1974 - Zmarł nasz długoletni członek Zarządu Teobald Blattan, wspaniały organizator imprez Koła.
29.09.1974 - Wycieczka autokarowa szkoleniowo - krajoznawcza do Bytomia, Świerklańca, Tarnowskich Gór i „sztolni czarnego pstrąga”, 45 uczestn. Prowadził T.Tobiasiewicz.
21.02.1975 - Uroczystość 45-lecia Koła PTTK.
1975 - J.Kozieł  i T.Tobiasiewicz zdobyli Odznaki GOT PTTK „ Za wytrwałość”.
21.09.1975 - Jubileuszowe 25 „pieczenie barana” na Starym Groniu przy udziale 2500 uczestników.
12.10.1975 - Wycieczka autokarowa szkoleniowo - krajoznawcza do Raciborza, Głubczyc, Prudnika, Głuchołaz i Pokrzywnej z wyjściem na Kopę Biskupią. 45 uczestników, prowadził T.Tobiasiewicz.
paźdz.1975 - E.Biszorski i R.Palowski otrzymali odznaki „Turysta - senior".
listop.1975 - B.Niemiec i K.Pietor otrzymali odznaki „Zasłużony dla województwa katowickiego”.
listop.1975 - Okręgowa Komisja Zabytków Zarządu Wojewódzkiego w Katowicach wyróżniła Koło dyplomem za pracę nad ochroną zabytków   Skoczowa i okolicy. E.Biszorski otrzymał „Złotą odznakę ochrony zabytków” nadaną przez Ministerstwo Kultury i Sztuki.
17.02.1976 - Organizujemy na Kaplicówce biegowe i zjazdowe zawody narciarskie dla szkół Miasta i Gminy Skoczów. Startowało 104   zawodników.
19.02.1976 - Po 9 latach pracy, rezygnuje z funkcji prezesa Koła Bronisław Czech. Nowym prezesem Koła wybrano Jerzego Kozła,  doskonałego turystę, przodownika górskiego i organizatora. Sekretarzem została Urszula Baron. Jerzy Kozieł prezesuje do chwili obecnej.
20-22.2.1976 - Rajd Narciarski Włókniarzy. Trasami Beskidu Wysokiego idzie drużyna w składzie: K i J. Pietorowie, M.Heczko i T.Tobiasiewicz.
15-16.5.1976 - Wycieczka autokarowa szkoleniowo - turystyczna na trasie: Szczawnica - Wąwóz Homole, Obidowa - bacówka na Starych Wierchach - Kowaniec,  Dwór Moniaków - Krowiarki - Zawoja.
19-20.6.1976 - W rajdzie nocnym na Babią Górę idzie drużyna w składzie: J.Kozieł, U.Baron, H.Szotek, J.Krużel.
lipiec 1976 - Jerzy Kozieł wraz z grupą Cieszyniaków był na wyprawie na Elbrus. Niestety, warunki pogodowe i brak przedłużenia wizy nie pozwoliły na ostateczny sukces. Tym niemniej wyprawa dotarła do Skałek Pastuchowa tj. na wysokość ok. 4800 m.
16-19.9.1976 - Wycieczka szkoleniowa w Tatry Słowackie (org. Zarząd Oddz.Cieszyn) dla aktywu. Udział wzięli: E.Biszorski, B.Czech,   B.Niemiec, A.Kuśka, T.Pońc, T.Tobiasiewicz.
3.10.1976 - Prezes J.Kozieł zainicjował nową imprezę. Odbył się I Złaz uczniów Szkół  M. i Gm. Skoczów. 130 uczestników szło różnymi szlakami na Równicę.
23-24.10. 1976 - I Sejmik Przodowników GOT Zarz. Wojew. PTTK. Udział wzięli:  E.Biszorski, J.Kozieł, B.Kozieł i U.Baron.
13.11.1976 - Zarząd Główny odznaczył Koło Złotą Honorową Odznaką PTTK, co przyjęliśmy jako wielkie wyróżnienie i uznanie dla naszej wieloletniej społecznej pracy na rzecz turystyki.
13.11.1976 - Odbywa się założycielski Zjazd Zarządu Wojewódzkiego PTTK w Bielsku Białej. W skład Zarządu wybrany zostaje członek Koła Jerzy Kozieł.
18.12.1976 - Złotymi Honorowymi Odznakami PTTK - Zarząd Główny wyróżnił naszych członków. Otrzymali je: B.Czech, J.Kozieł, B.Niemiec, K.Pietor, T.Tobiasiewicz, L.Wróbel.
styczeń 1977 - Pod nadzorem Woj. Konserwatora Zabytków członkowie Koła dokonali oczyszczenia stropu z wieloletnich nawarstwień w zabytkowej kamieniczce na ul. Fabrycznej. Przepracowano 450 godzin.
18.09.1977 - Razem z władzami Zarz. Wojew. Bielsko Biała i Zarz. Oddziału Cieszyn założyliśmy kamień węgielny pod budowę bacówki - schroniska na Starym Groniu. Mimo zapewnień finansowych, wydzielenia gruntu pod budowę ( z naszej parceli ) i gotowych planów - niestety, nigdy nie doszło do realizacji tej inwestycji.
18.02.1978 - XV Jubileuszowe Zawody Narciarskie o „Puchar Starego Gronia” w Brennej.
kwiec.1978 - Halina Szotek - nasza bibliotekarka zakłada szkolny Klub PTTK przy Liceum Zawodowym w Skoczowie.
7.05.1978 - Wycieczka autokarowa szkoleniowo - turystyczna: Siewierz - Zrębice - Olsztyn - Częstochowa, z przejściem szlaku nizinnego Zrębice - Olsztyn.
15.10.1978 - Zorganizowaliśmy I Rajd Górski uczniów Szkół Ponadpodstawowych Miasta i Gminy Skoczów.
marz.1979 - Wykonujemy znów prace na rzecz miasta. Porządkujemy teren wzdłuż  Bładnicy i sadzimy krzewy.
21.03.1979 - Zmarła nagle świetlicowa Elżbieta Filipek. Śmierć tej wzorowej pracownicy była dla nas zaskoczeniem.
17.04.1979 - Zmarł dr Otton Landsberger, inspirator imprezy „pieczenia barana”, długoletni członek władz Koła.
2.05.1979 -  Świetlicową została Fryderyka Blattan.
1980 - Rok Jubileuszu 50-lecia Koła Wydaliśmy z tej okazji małą broszurkę – informator z 3 artykułami:
  Władysław Krygowski „Na pięćdziesięciolecie Koła”
  Tadeusz Tobiasiewicz „Złoty Jubileusz Koła w Skoczowie”
  Edward Biszorski „Migawki z dziejów Skoczowa”
  Od pewnego czasu nasz prezes honorowy Edward Biszorski cierpi na pogarszającą się ślepotę. Mimo operacji siatkówki, stan jego wzroku nie  poprawia się, a wręcz pogarsza. Biszorski działa jednak nadal społecznie a swoje przemyślenia i decyzje przekazuje przez swych znajomych,   którzy często mu pomagają. W.wym. artykuł „Szori” nie mógł pisać, dyktował go i w ten sposób przekazał jego treść.
3.02.1980 - XVII Zawody Narciarskie o „Puchar Starego Gronia” w Brennej. Startowało 62 zawodników.
marz.1980 - Wyznakowano - opracowany jeszcze wcześniej przez E.Biszorskiego -  nizinny szlak turystyczny Skoczów - Chełm - Goleszów.
11.05.1980 - III Rajd uczniów Szkół Ponadpodstawowych z metą na Równicy. 70 uczestników.
18.05.1980 - V Złaz uczniów Szkół Podstawowych z metą na Równicy. 95 uczestników.
8.06.1980 - Z okazji naszego złotego Jubileuszu zorganizowaliśmy Wojewódzki Zlot Turystów Górskich, Nizinnych i Rowerowych z metą w Skoczowie. Udział wzięło: 46 kolarzy, 319 uczestników na trasach górskich i 9 na nizinnych.
14.09.1980 - XXX „pieczenie barana” na rożnie na Starym Groniu. Mimo kryzysu, trudności w zaopatrzeniu się w mięso - impreza bardzo się   udała, dzięki operatywności prezesa J.Kozła.
20-21.09. 1980 - Wycieczka autokarowa szkoleniowo – turystyczna: Siewierz - Nagłowice ( muzeum M.Reja ) - Jaskinia Raj - Chęciny - Oblęgorek ( muzeum H.Sienkiewicza ) - ruiny huty w Samsonowie - dąb „Bartek” - Kielce – Racławice z kopcem Kościuszki - Wiślica - rezerwat geologiczny Skorocice - Busko Zdrój - Nowa Huta - Kopiec Kościuszki w Krakowie. Uczestników 45. Prowadził - jak zwykle - T.Tobiasiewicz.
18.10.1980 - Uroczyste zebranie z okazji 50-lecia Koła. Zebranie zaszczycili swą  obecnością członkowie pierwszego Zarządu Koła z 1930   roku: prof.Paweł Tendera i Antoni Michalski. Był przew. Głównej Komisji Turystyki Górskiej  Zarz. Gł. PTTK mgr Władysław Krygowski. Przybył także, obecnie mieszkający w Australii – nasz były członek, doskonały turysta, artysta malarz Józef Klimek. Na Jubileuszu odznaczenia otrzymali:
  - „Za zasługi dla województwa bielskiego” E.Biszorski, B.Niemiec,K.Pietor, T.Tobiasiewicz.
  - Złotą Odznakę „Zasłużonego Działacza Turystycznego” E.Biszorski, K.Kowalski, B.Niemiec, B.Czech.
- Srebrną Odznakę „Zasłużonego Działacza Turystycznego” J.Kozieł, K.Pietor, L.Wróbel, T.Tobiasiewicz.
  - Złotą Honorową Odznaką ZG PTTK: K.Pilorz, R.Palowski
  - Srebrną Odznaką ZG PTTK: U.Baron, T.Pońc.
  - Srebrną Odznaką „Zasłużony w pracy PTTK wśród młodzieży”: H.Szotek
     Pół wieku istnienia Koła PTTK to dużo. Ale działacze nie poprzestali na dokonaniach, które minęły. Pracowali dalej rozwijając turystykę wśród młodzieży, chodząc na wycieczki w bliższe i dalsze rejony gór, nie tylko polskich.
8-11.10.1981 - W Zakopanem odbył się Zlot Przodowników Górskich. Z naszego Koła udział wzięli Jerzy Kozieł i Tadeusz Tobiasiewicz, którzy weszli przy okazji na kilka szczytów Tatr Wysokich.
17.10.1982 - 60-lecie schroniska na Stożku. W rajdzie okolicznościowym wzięło udział 10 członków Koła.
1985 - 75-lecie Oddziału PTTK „Beskid Śląski” w Cieszynie. Z tej okazji odznaczeni zostali:
  - Złotą Odznaką Zasłużonego Działacza Turystyki: Kazimierz Pietor, Jerzy Kozieł i Tadeusz Tobiasiewicz,
  - Złotą Honorową Odznaką ZG PTTK: Urszula Baron i Tadeusz Pońc,
  - Srebrną Honorową Odznaką ZG PTTK: Stefan Baszczyński, Emil Stekla, Leon Krużołek i Bolesław Wukelicz.
24.05.1986 - Do ogólnopolskiego programu telewizyjnego „Zajechał wóz do Skoczowa” włączono nasze tradycyjne smażenie jajecznicy, które   wyjątkowo odbyło się na stokach Kaplicówki.
1989 - Zarząd Oddziału PTTK w Cieszynie podjął decyzje o budowie schronu turystycznego na Kamiennym w Wiśle. Do budowy włączyli się   aktywnie członkowie Koła.
 - Odbył się XII Zjazd Zarządu Głównego PTTK w Warszawie, na który delegatem był prezes naszego Koła Jerzy Kozieł.
13.01.1990 - Nadanie honorowego członkostwa PTTK zasłużonemu działaczowi, honorowemu prezesowi Koła Edwardowi Biszorskiemu.
16.11.1990 - W sali KS „Beskid” odbyło się uroczyste spotkanie z okazji 60-lecia Koła. 

       Następujące lata po jubileuszu sześćdziesięciolecia to stała organizacja tradycyjnych dorocznych imprez:
zimą - zjazdowych zawodów narciarskich o „Puchar Kaplicówki” dla młodzieży szkół miasta i gminy Skoczów,
zimą - zjazdowych zawodów narciarskich o mistrzostwo Skoczowa,
zimą  -  zjazdowych zawodów narciarskich o „Puchar Starego Gronia” w Brennej,
wiosną  -  rozpoczęcie sezonu turystycznego, połączone ze smażeniem jajecznicy, zwykle na Kamiennym,
maj - rajd górski młodzieży szkół miasta i gminy Skoczów,
wrzesień - „pieczenie barana na rożnie” na Starym Groniu,
wrzesień - rajdy górskie młodzieży szkół ponadpodstawowych miasta i gminy Skoczów.

Organizacja tych imprez wymaga szerokiego aktywu organizatorów. Należałoby tutaj wymienić, że w zakresie organizacji imprez narciarskich niezastąpionymi działaczami są L.Krużołek i K.Pietor, wspomagani mocno przez B.Wukelicza, T.Tobiasiewicza, Tadeusza Kolonkę, Krzysztofa Grenia, Pelagię Lasota, Jerzego Zahraja, Marka Pietrzyka, Jerzego Turskiego i innych.
Imprezy górskie organizuje przede wszystkim prezes J.Kozieł któremu silnie pomagają: P.Lasota, T.Kolonko, K.Greń, U.Baron, K.Pilorz, J.Kuc, B.Wukelicz i inni.
Działalnością sekretariatu i finansów od lat kierują: U.Baron, K.Pilorz i Jolanta Kuc.

Kronikę Koła przez wiele lat prowadził prezes - artysta plastyk Edward Biszorski. Na wojewódzkim Konkursie Kronik Kół zorganizowanym przez ZG PTTK zdobyła zaszczytne pierwsze miejsce. Na skutek nie wywiązania się z przyjętych zobowiązań po roku 1980 - zmuszeni zostaliśmy do uzupełnienia wieloletnich braków. Dokonali tego Jerzy Kozieł i Irena Greń, która już od 1997 roku prowadzi ją na bieżąco i efektownie.
Lata przemian ustrojowych umożliwiły turystom wyjazdy zagraniczne, podczas których przybliżają oni sobie Świat. Odczuliśmy też negatywy tych zmian - musieliśmy oddać lokal w Rynku, gdzie w dniu 25 września 1990 roku odbyliśmy ostatnie zebranie Zarządu. Uzyskaliśmy jednakże w zamian pomieszczenie w suterenach budynku przy ul. Mickiewicza, w którym odbywamy spotkania. Wzorem lat ubiegłych pojawia się fotogazetka „Okno na Świat” - autorstwa B.Wukelicza. Ostatnią naszą długoletnią świetlicową była Janina Urbisz.

19.05.1991 - Na parceli przy nowo wybudowanym schronie turystycznym na Kamiennym po raz pierwszy zorganizowaliśmy tradycyjne   smażenie Jajecznicy. Od tej daty rozpoczęcie i zakończenie letniego sezonu turystycznego odbywamy w tym uroczym miejscu.
31.12.1991 - Rozwiązanie Zarządów Wojewódzkich PTTK, w tym bielskiego, którego członkiem plenum od początku istnienia  a od roku 1984   członkiem prezydium był Jerzy Kozieł.
5.02.1995 - XXX Jubileuszowe Zawody Narciarskie o Puchar Starego Gronia.
6.06.1997 - 90-tą rocznice urodzin obchodził Antoni Michalski – ostatni z żyjących założycieli Koła.
5.10.1997 - 75-lecie schroniska na Stożku. W uroczystościach bierze udział liczne grono członków Koła.
6.12.1997 - Komisja Turystyki Górskiej Zarządy Głównego PTTK nadaje Jerzemu Kozłowi tytuł Honorowego Przodownika GOT.
5.10.1999 - Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki nadaje Kołu  Odznakę Honorową „Za zasługi dla turystyki”. To samo wyróżnienie otrzymali:   Jerzy Kozieł, Leon Krużołek, Kazimierz Pietor, Krystyna Pilorz, Bolesław Wukelicz i Jerzy Zahraj.

W ostatnich latach pożegnaliśmy na zawsze wielu naszych działaczy.
Zmarli między innymi:                                                     
 

Piotr Czyż   - ratownik GOPR, przewodnik   
Maria Blattan  - świetlicowa    
Władysław Hamerlok - czł.Zarządu, organizator wycieczek                            
Karol Kowalski - kier. Sekcji kajakowej 
Rafał Palowski - przew.Komisji Rewizyjnej, organizator imprez                      
Leopold Wróbel - czł.Zarządu, gospodarz swietlicy    
Fryderyka Blattan - świetlicowa                                                                      
Bogusław Niemiec - długoletni v-ce prezes Zarządu                                        
Erwin Gaszczyk - członek Zarządu                                                                  
Dominik Krejza - członek Zarządu                                                                   
Eleonora Sikorowska - świetlicowa                                                                 
Bronisław Czech - prezes Zarządu w latach 1967 – 1976                               
Edward Biszorski - organizator Koła w okresie powojennym,
długoletni prezes w latach 1952-1962 i 1965- 1967, prezes honorowy         
Paweł Tendera - założyciel Koła w 1930r.                                                      
Janina Urbisz  - wietlicowa                                                                             
Antoni Michalski - Założyciel Koła w 1930r.
1971r.
1981r.
1982r.
1983r.
1983r.
1983r.
1984r.
1988r.
1988r.
1991r.
1992r.
1992r.
1995r.

1994r.
1997r.
2000r.

 

          Obecni członkowie Koła i jego Zarząd wypełniają - tak można by rzec – testament naszych nieżyjących Kolegów. Dlatego poza organizacją imprez - chodzimy w nasze polskie góry latem, jak i zimą. Trzeba jednak zaznaczyć, że na turystykę narciarską górską jest coraz mniej chętnych. Zaznaczamy swą obecność w górach Karkonoszy, Beskidów, Tatr, Gorców i Pienin aż po Bieszczady. Naszym seniorem turystą jest Karol Janicki. W latach poprzednich przeszedł całe polskie góry, tak zimą na nartach, jak i latem. Spływał kajakiem po wielu rzekach i jeziorach Polski, jest przodownikiem GOT, GON i turystki kajakowej. Nawet teraz, mimo poważnej kontuzji, zwiedza nasze Beskidy. Prezes J.Kozieł, to wytrawny turysta górski. Poza górami polskimi zwiedził góry Bułgarii, Rumunii, Kaukaz i chyba jako pierwszy Skoczowianin odbył po wojnie wycieczkę na obecną ukraińską Huculszczyznę, zdobywając Howerlę i Pop Iwan. Piotr Stebel chodził po Alpach francuskich, szwajcarskich i słoweńskich Alpach Julijskich. Urszula Baron zdobywała góry Bułgarii, a A. I T.Tobiasiewiczowie byli na Etnie, Alpach Salzburskich w których też bywał Kazimierz Pietor. Wielu naszych członków bywało w Słowacji czy czeskich Karkonoszach. Członkowie Koła coraz częściej zwiedzają turystycznie kraje Europy i innych kontynentów. Liczne podróże zagraniczne odbyli: Edward Biszorski, Krystyna i Ludwik Pilorzowie, Karol Janicki, Aniela i Tadeusz Tobiasiewiczowie, Pelagia i Leszek Lasotowie, Bolesław Wukelicz i inni.

 

          Staraniem Koła przybliżamy zainteresowanym najwspanialsze góry Świata, poprzez spotkania z turystami i himalaistami. Te spotkania są urozmaicane przeźroczami i wspaniałym komentarzem wielkich ludzi gór.24 kwietnia 1987r zorganizowaliśmy  spotkanie ze zdobywcą korony Himalajów Jerzym Kukuczką na które przyszło 300 osób. Był u nas także 28 października 1997r następny polski zdobywca korony Himalajów, pierwszy na świecie zimowy zdobywca Mont Everestu - Krzysztof Wielicki. Przedstawiali swoje przeźrocza i dzielili się wrażeniami z wypraw: w Alpy Julijskie - Piotr Stebel; w góry Czarnohory - Alojzy Szupina; w góry Korsyki i Sardynii – Czesław Szyndler; w Andy Ekwadorskie - Rafał Parchański; a o zdobyciu Gasherbrunu II opowiadał ks. Krzysztof Gardyna. W 1999 odbyły się uroczystości 125-lecia „ TT - PTT – PTTK ” . Rozpoczęły się ogólnopolskim spotkaniem w Wiśle, na którym byliśmy dużą grupą. Z tej okazji najstarsi nasi członkowie, dawni członkowie PTT, zostali odznaczeni specjalnym „medalem 125-lecia”. Otrzymali go: Antoni Michalski, Karol Janicki, Kazimierz Pietor i Tadeusz Tobiasiewicz.

          70 lat istnienia Koła PTTK w Skoczowie to piękny Jubileusz, ale przecież nie byłoby go, gdyby nie szeroka rzesza turystów i aktywistów, którzy przewinęli się przez Koło. Wszystkim zmarłym i żyjącym składamy hołd i podziękowanie. Być może nie wymieniłem ich wszystkich - za co przepraszam - ale ramy tej publikacji są ograniczone.

          Wszyscy oni przyczynili się do chwały „najstarszego, istniejącego Koła w Polsce. Niechże i dalej w przyszłości trwa to przymierze z górami śląskich ludzi ....” (cytat Władysław  Krygowski „Na pięćdziesięciolecie Koła” )

 

Skoczów, lipiec 2000r.

 
 
serwis wykonany przez firmę OPTIMAL
KALENDARZ IMPREZ
 Imprezy 2019

 Archiwum Imprez

 Fotorelacje 2019

7 marca - prelekcja Karoliny Jendrysik i Adriana Podżorskiego
Patron medialny:
Szlaki